Přeskočit na obsah

Korado-Tour.cz

Sledujte nás:

output-onlinepngtools(11)

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky CA KORADO TOUR

 • Poskytovatel:
  Kontaktní údaje prodávajícího: Ing. Lucie Potůčková podnikající na základě živnostenského oprávnění,
  IČ:17426847 , tel. 731 408 257 , Hlavní 5 Veleň,
 • Cestovní agentura organizuje vlastní jednodenní výlety (do 24 hodin) i výlety na objednávku
  pro individuální zájemce i skupiny dle dohody (dále jen „výlet“)
 • Smluvní vztah:
  Smluvní vztah mezi cestovní agenturou a zákazníkem vzniká v okamžiku, kdy zákazník emailem
  potvrdí závaznou objednávku výletu a zaplatí jej. Rezervace je platná po zaplacení celkové ceny výletu.
  Odesláním závazné objednávky zákazník stvrzuje souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami
  CA Korado Tour.
 • Cestovní doklady
  Každý cestující, včetně dětí je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas, případně pokud
  to daná země umožňuje OP. Každý cestující je povinen si ověřit důležité informace související se
  vstupem do vybrané destinace, případně států, které při pozemní dopravě do vybrané destinace
  projíždí.
 • Cestovní pojištění
  Cestovní pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu a CA ho nenabízí ani za poplatek. U cest mimo území
  ČR je zákazník povinen si sjednat cestovní pojištění individuálně. V případě, že zákazník nebude
  řádně pojištěn, bere na vědomí, že v případě ošetření je povinen uhradit veškeré náklady.
 • Odpovědnost a omezení ze strany zákazníka
  CA nepřebírá odpovědnost za obtíže zákazníka vyplývající z jeho zdravotního stavu a nedostatečné
  fyzické a psychické připravenosti. Zákazník se zúčastňuje výletu na vlastní nebezpečí. Náročnost
  výletu je v případě nejasností vhodné předem zkonzultovat s CA.
 • Cena a způsob placení:
  Při vzniku smluvního vztahu vzniká CA právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.
  Zákazník je povinen uhradit cenu výletu jednorázově, a to do 7 dnů od potvrzení přijetí závazné
  objednávky. Pokud je přijetí závazné objednávky v kratší době, než je 7 dnů před uskutečním výletu,
  zákazník je povinen uhradit cenu objednávky obratem, nejpozději do 3 dnů, a to tak, aby byla
  objednávka od zákazníka uhrazena před samotným konáním výletu (připsána na účet ). V případě
  objednávky ve velmi krátké době před konáním výletu (např. jeden nebo dva dny, kdy je jasné, že se
  částka nestihne na účet CA připsat, zašle zákazník kopii dokladu o zaplacení na email agentury). V
  případě neuhrazení ceny zájezdu k danému datu splatnosti je objednávka považována za zrušenou ze
  strany zákazníka.
 • Forma placení
  Platbu je možné provést těmito způsoby: složenkou nebo bankovním převodem na číslo účtu
  vedeného u MONETA MONEY BANK 20 65 62 746/0600 nebo 25 42 082 31/0600. 
 1. Zákazník má právo
  a) Na poskytnutí všech služeb výletu dle programu (doprava, průvodcovské služby a další služby dle
  popisu konkrétního výletu)
  b) na včasné a přesné informace o programu výletu, časech odjezdů a případných změnách
  c) zrušit svoji účast na výletu, kdykoliv před jeho zahájením (viz. storno podmínky )

d) na náhradní termín nebo  vrácení celé ceny výletu v případě zrušení výletu ze strany
poskytovatele bez ohledu na storno podmínky. Výjimku tvoří zásah vyšší moci, v takovém případě klient na náhradu nemá nárok.

 • Storno podmínky
  Účast na výletech může zákazník kdykoliv zrušit za dodržení těchto storno podmínek:
  a) Od zaplacení do 31 dnů před odjezdem se vrací celá částka
  b) 30 – 16 dnů před odjezdem zaplatí zákazník storno poplatek 50% z celkové ceny výletu,
  c) 15 – 6 dnů před odjezdem zaplatí zákazník storno poplatek 90% z celkové ceny výletu,
  d) 5 dnů a kratší dobu před odjezdem zaplatí zákazník storno poplatek 100% z celkové ceny výletu.
  Pro stanovení storno poplatku je rozhodné datum, kdy CA KORADO TOUR obdrží písemné oznámení o
  zrušení objednávky ze strany zákazníka.
 • Nečerpání služby
  Pokud zákazník objednávku u poskytovatele nezruší, ale přesto objednané služby ve smluveném čase
  nečerpá, považuje se tato situace za zrušení služby v okamžiku plánovaného začátku a nevzniká tedy
  nárok na vrácení zaplacené částky. Žádost o vrácení peněz v případě nekonání zájezdu zákazník odesílá tomu, od koho zájezd koupil. (partnerské CK, CA, Slevomat apod.) 
 • Peníze za zrušený zájezd ze strany CA se vracejí do 30ti dnů od data zájezdu. Zákazník je povinen si o vrácení peněz zažádat sám, písemně, do doby, než se výlet měl konat. Na pozdější žádosti není možné brát zřetel. 
 • Odmítnutí zákazníka
  Cestovní agentura má právo odmítnout objednávku zákazníka, který v minulosti opakovaně učinil
  objednávku a neuhradil ji v době splatnosti.
 • Změna odjezdových časů
  Cestovní agentura si vyhrazuje právo na změnu odjezdových časů . Je povinna o tom uvědomit včas
  zákazníka, nejméně 3 dny před plánovaným odjezdem. Učinit tak může elektronickou poštou nebo
  telefonicky.
 • Odpovědnost za škody
  Cestovní agentura neodpovídá za škody způsobené klientovi třetí osobou na jeho osobě, zdraví či
  majetku během výletu.
 • Ochrana osobních dat
  Všechny osobní údaje zákazníka budou použity jen pro profesní potřeby cestovní agentury a nebudou
  poskytnuty třetí osobě, v souladu se zákonem č.101/2000 Sb.